Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

  • Trvanie projektu: 1. februára 2022-30. apríla 2024
  • Koordinujúci prijímateľ: Štátna ochrana prírody SR
  • Kód projektu: ACC04P02
  • Financovanie: Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-Klíma správcom ktorého je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na http://www.minzp.sk/eea/.

Informácie o projekte

Cieľom projektu je znížiť emisie CO2 obnovou degradovaných rašelinísk a regeneráciou ich funkcie ako zachytávačov uhlíka. Projekt sa zaoberá obnovou 12 lokalít rašelinísk na Slovensku s cieľom zastaviť ich degradáciu realizáciou dobre cielených hydrologických obnovných opatrení a aplikáciou klimaticky zodpovedného manažmentu rašelinísk na ploche 352,18 ha (3 521 800 m2).

Pilotné lokality sa použijú na demonštráciu osvedčených postupov manažmentu rašelinísk príslušným zainteresovaným stranám na miestnej a národnej úrovni. Na základe ich testovania na projektových lokalitách budú pripravené usmernenia osvedčených postupov pre trvalo udržateľný manažment zalesnených rašelinísk na miestnej  a národnej úrovni. Zvýši sa informovanosť o opatreniach na zmiernenie zmeny klímy a adaptačných opatreniach súvisiacich s rašeliniskami. Spolupráca a zapojenie príslušných miestnych zainteresovaných strán a miestnych komunít zabezpečí dlhodobú udržateľnosť projektu.

Viac informácií o výstupoch projektu nájdete na projektovej podstránke: https://obnovaraselinisk.sopsr.sk/

Partneri projektu

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie,

Mesto Spišská Belá

Norwegian Institute for Nature Research – NINA

PRO POPULO Poprad

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu