E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana biodiverzity

Významné botanické územia na Slovensku

Významné botanické územia na Slovensku

V publikácii z roku 2007 nájdete návrh siete Významných botanických území na Slovensku, ktorý pokrýva viac ako 13 % územia Slovenska, ako aj popis navrhovaných území. Publikácia je výsledkom projektu IPA (Important Plant Areas – Významné botanické územia), ktorého cieľom bola práve identifikácia najvýznamnejších a najhodnotnejších botanických lokalít v rámci Slovenska. Projekt sa okrem Slovenska realizoval aj v ďalších 6 krajinách strednej a východnej Európy.
Galvánek, D. (ed.), 2007: Významné botanické územia na Slovensku. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 51 s.
Katalóg biotopov Slovenska

Katalóg biotopov Slovenska

Publikácia obsahuje popri metodike mapovania biotopov pre potreby prípravy programov starostlivosti najmä opisy jednotlivých typov biotopov, ktoré nachádzame na Slovensku. Tie sú zoradené do 13 formačných skupín. Opisy jednotlivých typov biotopov obsahujú stručné, ale výstižné informácie o fytocenológii, štruktúre a ekológii, druhovom zložení a výskyte. Katalóg obsahuje tiež prehľady európsky a národne významných biotopov a veľmi cenné prevodové tabuľky, ktoré umožňujú prevod rôznych, dosiaľ používaných systémov klasifikácie biotopov na Slovensku na systém použitý v katalógu.
Stanová, V., Valachovič, M. (eds.), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.
Rašeliniská Slovenska

Rašeliniská Slovenska

Kniha predstavuje prehľad súčasného stavu poznatkov o ochrane a stave biodiverzity rašelinísk na Slovensku. Je rozdelená do troch častí. Úvod podáva prehľad o súčasnom rozložení rašelinísk v krajine a o metodických a teoretických aspektoch výskumu rašelinísk. Hlavnou častou je prehľad výskytu a opisu typov rašelinísk v rôznych geografických regiónoch krajiny. Zhrnutie obsahuje vysvetľujúci slovník rašelinísk a predstavuje počiatočnú databázu slovenských rašelinísk vytvorenú z prehľadu pripraveného rôznymi špecialistami a ochrancami prírody.
Stanová, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 s.
Sprievodca rozumným hospodárením – mokré lúky

Sprievodca rozumným hospodárením – mokré lúky

Brožúrku populárnou formou sprístupňuje vznik, význam a funkcie mokrých lúk ako aj ich rozmanitosť na Slovensku. Zároveň poukazuje na to, čo škodí mokrým lúkam, ako sa o ne starať, ako ich obnovovať, aký zisk prináša rozumné využívanie krajiny, čo hovorí zákon a akým spôsobom podporuje tradičné hospodárenie Európska únia. Je určená najmä poľnohospodárom, ochrancom prírody i širšej verejnosti s hlbším záujmom o ochranu prírody.
Čierna, M., Viceníková, A., Čárska, H., Galvánek, D., 1999: Sprievodca rozumným hospodárením – Mokré lúky. DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 28 s.
Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment

Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment

Aluviálne lúky rieky Moravy je odborná publikácia sumarizujúca výsledky týkajúce sa biodiverzity, významu, obnovy a manažmentu nivy Moravy. Výsledky boli získané v rámci viacerých projektov realizovaných organizáciou DAPHNE v období rokov 1993-1999 v tomto území. V publikácii nájdete okrem iného aj informácie aj o hydrológii, histórii údolnej nivy ako aj historických zmenách priestorových štruktúr v danom území, ďalej o vegetácii v lúčnej nive atď. Nechýbajú ani poznatky týkajúce sa obnovy, manažmentu či ekonomického hodnotenia aluviálnych lúk.
Šeffer, J. & Stanová, V. (eds.) 1999. Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment. DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 187 s.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu