E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana biodiverzity

Metodika obhospodarovania biodiverzitne významných lúk susedných miest Bratislava a Viedeň

Metodika obhospodarovania biodiverzitne významných lúk susedných miest Bratislava a Viedeň

Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené necelých 60 kilometrov, čo z nich robí najbližšie položené hlavné mestá v Európe. Obe mestá sú plné zelene a bohaté na biodiverzitu a sú prepojené zeleným pásom dunajských mokradí. Malá vzdialenosť poskytuje veľa príležitostí na spoluprácu, ktorá vytvára ekonomické a environmentálne benefity a zlepšuje susedské vzťahy. Základom tohto dokumentu sú dôležité poznatky získané počas implementácie projektu. Dokument poskytuje niektoré možné riešenia na zachovanie a rozvoj lúk bohatých na biodiverzitu v mestskom prostredí. Projekt CITY NATURE realizovali Mestské lesy Bratislava, Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie spolu s ôsmimi strategickými partnermi projektu. Takého zloženie riešiteľského tímu prispelo k optimálnym výsledkom projektu. Vydané z projektu: „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni (CITY NATURE)“ v rámci kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie: Viera Šefferová Stanová, Monika Chrenková, Ján Šeffer, Marek Semelbauer Magistrát mesta Viedeň, Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22): Schnetz Maria Elisabeth, Elisabeth Wrbka, Josh Mikocki
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Publikácia poskytuje prehľad jednotlivých modelov a mokraďných biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrho-vané postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom režime obhospodarovania pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.
Šefferová Stanová V. (ed.) 2015. Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 200 pp.
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

Publikácia vyšla v spolupráci s Botanickým ústavom SAV a poskytuje prehľad jednotlivých modelov a biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté, sumár vhodných manažmentových opatrení, ako aj zaradenie biotopov v rámci siete Natura 2000 a Katalógu biotopov Slovenska. Publikácia je jedným z výsledkov projektu Manažmentové modely pre travinné biotopy.
Šefferová Stanová, V., Plassman Čierna M. (eds. 2011): Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 41 s.
Manažmentové modely pre nelesné biotopy - 1 až 20

Manažmentové modely pre nelesné biotopy - 1 až 20

Nelesné biotopy sa formovali počas dlhodobého vývoja a sú veľmi vzácne a ohrozené. S cieľom zabrániť úbytku týchto biotopov realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE s expertným tímom Botanického ústavu SAV vedecký projekt, ktorý mal za úlohu navrhnúť vhodné manažmentové odporúčania na zachovanie jednotlivých typov nelesných biotopov. Manažmentové odporúčania obsahujú návrhy najvhodnejšieho hospodárenia pre jednotlivé typy nelesných biotopov. Celkovo sa spracovalo 20 manažmentových modelov pre nasledovné biotopy, všetky nájdete na tomto odkaze: https://daphne.sk/manazmentove-modely-pre-nelesne-biotopy/
Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000)

Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000)

Táto publikácia si kladie za cieľ prispieť k dôslednejšiemu uplatňovaniu smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti na Slovensku. V zmysle zadania sa sústreďujeme iba na environmentálne škody na chránených biotopoch európskeho významu a populáciách chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho významu. Budeme radi, ak tento manuál prispeje k správnej a účinnej náprave environmentálnych škôd, ktoré vzniknú na chránených druhoch a chránených biotopoch, čím sa prispeje k zastaveniu straty biodiverzity, čo je jeden z hlavných cieľov Smernice o environmentálnej zodpovednosti.
Galvánek, D., Janák M. (eds.), 2016, Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000). Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia. 32 s.
Sysle pre krajinu, krajina pre sysle

Sysle pre krajinu, krajina pre sysle

Brožúrka vám predstaví veľmi zaujímavého živočícha - sysľa pasienkového. Dozviete sa viac o jeho živote, biológii, výskyte a jeho úlohe v ekosystéme. Pripravené v rámci projektu „Sysly pro krajinu, krajina pro sysly“, akronym: SYKR, ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ervín Hapl, Denisa Lobbová, Kateřina Poledníková, Monika Chrenková
Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015

Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015

Publikácia obsahuje výsledky z monitoringu druhov a biotopov európskeho významu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013-2015. Pri každom druhu a biotope je uvedená jeho stručná charakteristika, fotografia druhu aj biotopu, informácia o trvalých monitorovacích plochách, metóda monitoringu a mapa zobrazujúca stav druhu na trvalých monitorovacích plochách. Graficky sú znázornené výsledky monitoringu týkajúce sa kvality populácie ako aj syntetické hodnotenie stavu druhu. Pre každý druh a biotop sú uvedené aj najčastejšie sa vyskytujúce negatívne vplyvy a ohrozenia. Spracované je aj hodnotenie a poznámky k výsledkom monitoringu.
Janák, M., Černecký, J., Saxa, A., (eds.), 2015. Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s. ISBN 978-80-8184-020-3
Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015.

Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015.

Publikácia obsahuje výsledky z monitoringu druhov a biotopov európskeho významu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013-2015. Pri každom druhu a biotope je uvedená jeho stručná charakteristika, fotografia druhu aj biotopu, informácia o trvalých monitorovacích plochách, metóda monitoringu a mapa zobrazujúca stav druhu na trvalých monitorovacích plochách. Graficky sú znázornené výsledky monitoringu týkajúce sa kvality populácie ako aj syntetické hodnotenie stavu druhu. Pre každý druh a biotop sú uvedené aj najčastejšie sa vyskytujúce negatívne vplyvy a ohrozenia. Spracované je aj hodnotenie a poznámky k výsledkom monitoringu.
Šefferová Stanová, V., Galvánková, J., Rizman, I., (eds.), 2015. Monitoring rastlín a biotopov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s.
Calcareous Mires of Slovakia - landscape setting, management and restoration prospects

Calcareous Mires of Slovakia - landscape setting, management and restoration prospects

Slovakia is blessed with an abundance of natural beauties, and some of them are quite unique within Europe. Calcareous fens, which are peat and travertine depositing wetlands are such rare ecosystems and in Slovakia they are located almost exclusively in the Western Carpathian Mountains. Calcareous fens are hot spots of biodiversity and some protected and almost untouched sites are discussed in this book. Such reference area are unique natural archives, and are very suitable for studying their past development and history. An international team of peatland scientists tried to unravel the hydrological and geochemical processes behind the development of calcareous fens and identify the dangers of human interventions in the landscape. The interdisciplinary approach used in these studies include historical development, ecology, geology and hydrology. ‘We believe that this publication will prove valuable in contributing to a better understanding of the value and functioning of these fragile and threatened ecosystems, and that it will lead to the implementation of new strategies on wetland and especially mire conservation, and their wise use at global, European and national levels’. - Ján Kadlečík, Slovak Nature Conservancy, Carpathian Wetland Initiative. This book is a great inspiration for colleagues in other countries to study and understand the hydrological systems, including threatened wetland types and to propose efficient restoration measures. Through this publication, we wish to make a contribution to peatland conservation and more effective management.
Ab Grootjans, Viera Šefferová Stanová, André Jansen
Významné botanické územia na Slovensku

Významné botanické územia na Slovensku

V publikácii z roku 2007 nájdete návrh siete Významných botanických území na Slovensku, ktorý pokrýva viac ako 13 % územia Slovenska, ako aj popis navrhovaných území. Publikácia je výsledkom projektu IPA (Important Plant Areas – Významné botanické územia), ktorého cieľom bola práve identifikácia najvýznamnejších a najhodnotnejších botanických lokalít v rámci Slovenska. Projekt sa okrem Slovenska realizoval aj v ďalších 6 krajinách strednej a východnej Európy.
Galvánek, D. (ed.), 2007: Významné botanické územia na Slovensku. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 51 s.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu