Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana biodiverzity

Metodika obhospodarovania biodiverzitne významných lúk susedných miest Bratislava a Viedeň

Metodika obhospodarovania biodiverzitne významných lúk susedných miest Bratislava a Viedeň

Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené necelých 60 kilometrov, čo z nich robí najbližšie položené hlavné mestá v Európe. Obe mestá sú plné zelene a bohaté na biodiverzitu a sú prepojené zeleným pásom dunajských mokradí. Malá vzdialenosť poskytuje veľa príležitostí na spoluprácu, ktorá vytvára ekonomické a environmentálne benefity a zlepšuje susedské vzťahy. Základom tohto dokumentu sú dôležité poznatky získané počas implementácie projektu. Dokument poskytuje niektoré možné riešenia na zachovanie a rozvoj lúk bohatých na biodiverzitu v mestskom prostredí. Projekt CITY NATURE realizovali Mestské lesy Bratislava, Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie spolu s ôsmimi strategickými partnermi projektu. Takého zloženie riešiteľského tímu prispelo k optimálnym výsledkom projektu. Vydané z projektu: „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni (CITY NATURE)“ v rámci kooperačného programu INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie: Viera Šefferová Stanová, Monika Chrenková, Ján Šeffer, Marek Semelbauer Magistrát mesta Viedeň, Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22): Schnetz Maria Elisabeth, Elisabeth Wrbka, Josh Mikocki
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Publikácia poskytuje prehľad jednotlivých modelov a mokraďných biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrho-vané postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom režime obhospodarovania pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.
Šefferová Stanová V. (ed.) 2015. Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 200 pp.
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

Publikácia vyšla v spolupráci s Botanickým ústavom SAV a poskytuje prehľad jednotlivých modelov a biotopov, ktoré sú v nich zahrnuté, sumár vhodných manažmentových opatrení, ako aj zaradenie biotopov v rámci siete Natura 2000 a Katalógu biotopov Slovenska. Publikácia je jedným z výsledkov projektu Manažmentové modely pre travinné biotopy.
Šefferová Stanová, V., Plassman Čierna M. (eds. 2011): Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 41 s.
Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000)

Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000)

Táto publikácia si kladie za cieľ prispieť k dôslednejšiemu uplatňovaniu smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti na Slovensku. V zmysle zadania sa sústreďujeme iba na environmentálne škody na chránených biotopoch európskeho významu a populáciách chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho významu. Budeme radi, ak tento manuál prispeje k správnej a účinnej náprave environmentálnych škôd, ktoré vzniknú na chránených druhoch a chránených biotopoch, čím sa prispeje k zastaveniu straty biodiverzity, čo je jeden z hlavných cieľov Smernice o environmentálnej zodpovednosti.
Galvánek, D., Janák M. (eds.), 2016, Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000). Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia. 32 s.
Sprievodca rozumným hospodárením – mokré lúky

Sprievodca rozumným hospodárením – mokré lúky

Brožúrku populárnou formou sprístupňuje vznik, význam a funkcie mokrých lúk ako aj ich rozmanitosť na Slovensku. Zároveň poukazuje na to, čo škodí mokrým lúkam, ako sa o ne starať, ako ich obnovovať, aký zisk prináša rozumné využívanie krajiny, čo hovorí zákon a akým spôsobom podporuje tradičné hospodárenie Európska únia. Je určená najmä poľnohospodárom, ochrancom prírody i širšej verejnosti s hlbším záujmom o ochranu prírody.
Čierna, M., Viceníková, A., Čárska, H., Galvánek, D., 1999: Sprievodca rozumným hospodárením – Mokré lúky. DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 28 s.
Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment

Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment

Aluviálne lúky rieky Moravy je odborná publikácia sumarizujúca výsledky týkajúce sa biodiverzity, významu, obnovy a manažmentu nivy Moravy. Výsledky boli získané v rámci viacerých projektov realizovaných organizáciou DAPHNE v období rokov 1993-1999 v tomto území. V publikácii nájdete okrem iného aj informácie aj o hydrológii, histórii údolnej nivy ako aj historických zmenách priestorových štruktúr v danom území, ďalej o vegetácii v lúčnej nive atď. Nechýbajú ani poznatky týkajúce sa obnovy, manažmentu či ekonomického hodnotenia aluviálnych lúk.
Šeffer, J. & Stanová, V. (eds.) 1999. Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment. DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 187 s.
Významné botanické územia na Slovensku

Významné botanické územia na Slovensku

V publikácii z roku 2007 nájdete návrh siete Významných botanických území na Slovensku, ktorý pokrýva viac ako 13 % územia Slovenska, ako aj popis navrhovaných území. Publikácia je výsledkom projektu IPA (Important Plant Areas – Významné botanické územia), ktorého cieľom bola práve identifikácia najvýznamnejších a najhodnotnejších botanických lokalít v rámci Slovenska. Projekt sa okrem Slovenska realizoval aj v ďalších 6 krajinách strednej a východnej Európy.
Galvánek, D. (ed.), 2007: Významné botanické územia na Slovensku. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 51 s.
Rašeliniská Slovenska

Rašeliniská Slovenska

Kniha predstavuje prehľad súčasného stavu poznatkov o ochrane a stave biodiverzity rašelinísk na Slovensku. Je rozdelená do troch častí. Úvod podáva prehľad o súčasnom rozložení rašelinísk v krajine a o metodických a teoretických aspektoch výskumu rašelinísk. Hlavnou častou je prehľad výskytu a opisu typov rašelinísk v rôznych geografických regiónoch krajiny. Zhrnutie obsahuje vysvetľujúci slovník rašelinísk a predstavuje počiatočnú databázu slovenských rašelinísk vytvorenú z prehľadu pripraveného rôznymi špecialistami a ochrancami prírody.
Stanová, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 s.
Katalóg biotopov Slovenska

Katalóg biotopov Slovenska

Publikácia obsahuje popri metodike mapovania biotopov pre potreby prípravy programov starostlivosti najmä opisy jednotlivých typov biotopov, ktoré nachádzame na Slovensku. Tie sú zoradené do 13 formačných skupín. Opisy jednotlivých typov biotopov obsahujú stručné, ale výstižné informácie o fytocenológii, štruktúre a ekológii, druhovom zložení a výskyte. Katalóg obsahuje tiež prehľady európsky a národne významných biotopov a veľmi cenné prevodové tabuľky, ktoré umožňujú prevod rôznych, dosiaľ používaných systémov klasifikácie biotopov na Slovensku na systém použitý v katalógu.
Stanová, V., Valachovič, M. (eds.), 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.
Sysle pre krajinu, krajina pre sysle

Sysle pre krajinu, krajina pre sysle

Brožúrka vám predstaví veľmi zaujímavého živočícha - sysľa pasienkového. Dozviete sa viac o jeho živote, biológii, výskyte a jeho úlohe v ekosystéme. Pripravené v rámci projektu „Sysly pro krajinu, krajina pro sysly“, akronym: SYKR, ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ervín Hapl, Denisa Lobbová, Kateřina Poledníková, Monika Chrenková
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu