2 apríla, 2020 Články Nekomentované

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

Čo by mohlo byť vznešenejšie povolanie a cennejšia rola pre štát, než to,

keď dospelý pomáha rásť novej generácii.“  (Marcus Tullius Cicero)

 

Mnohí učitelia sa necítia v dnešných školách dobre. Milujú svoju prácu, chcú ostať v školstve, chcú dobre učiť a predsa sa im ťažko hľadá miesto a priestor pre realizáciu svojho poslania, často strácajú porozumenie svojich kolegov alebo rodičov. A predsa pokračujú kvôli svojim žiakom, hoci často na hrane sebaobetovania sa.

Všeobecne, pedagógovia na základných a stredných školách sa často stretávajú s neľahkými výzvami:  nízky spoločenský status a platové ohodnotenie, náročné pracovné podmienky, strata motivácie, neľahké vzťahové situácie so žiakmi, zasahovanie rodičov, nedostatočná kvalita pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania, feminizácia profesie, nedorozumenia kvôli prehlbujúcim sa generačným priepastiam, potreba prijímať nové technologické nástroje, meniace sa nároky, syndróm vyhorenia, rezignácia a vyčerpanie z náročnej sociálnej interakcie, únava z neúspešných pokusov o zmenu, administratívna záťaž, únik kvalifikovaných odborníkov zo školstva…

 

Aby učitelia zvládli odborné, sociálne ale i metodické a osobnostné výzvy, ktoré pred nimi v škole vyvstávajú, musia sa učiť, meniť, rásť a prispôsobovať sa. Ak na dlhšiu chvíľu ustrnú vo vlastnom rozvoji, oslabia seba a neslúžia najlepšie svojim žiakom.

Tento postoj je pre niektorých učiteľov absolútne samozrejmý. Vidíme ich, ako sa pýtajú, ako sa zaujímajú:  Ako lepšie učiť? Aké zdroje a metódy použiť? Aký je môj žiak a ako myslí? Ako s ním komunikovať? Z čoho pramení jeho správanie? Ako naň reagovať? Čím ho motivovať?

A súčasne je tento postoj – potreba stáleho učenia sa – pre druhú časť pedagógov celkom cudzí. Stretávame aj takých. Kde chýba porozumenie a vnútorná motivácia, kde je veľa „starého“ poznania a málo radosti z práce, je i všetko vzdelávanie učiteľov v oblasti odborných, pedagogických, sociálnych či osobnostných kompetencií útrpné a nedostatočné.

Takýchto rôznych učiteľov máme v našom školstve.

Ale ak nám záleží na naozaj dobrých školách, kde sa deti a mladí ľudia radi učia, potrebujeme predovšetkým dobrých učiteľov. Áno, aj štátnu vzdelávaciu politiku, aj transformáciu obsahu a osnov vzdelávania, finančné a technologické zázemie, ale najskôr dobrých učiteľov. Len vďaka nim môžu byť školy zdravé, demokratické a humánne. Nikto iný, len dobrí učitelia môžu byť garantmi zmien celkovej atmosféry, ktorá podporuje autenticitu a tvorivosť žiakov, ich slobodu, kritické myslenie a preberanie zodpovednosti.  Kvalitný obsah vzdelávania, ktorého súčasťou je ľudská a kooperatívna stránka učiacich sa procesov, vyžaduje pripravených, múdrych, ale aj spokojných učiteľov. Veľmi si ich vážime a veľmi ich potrebujeme.

 

CVIČENIE  Moje povolanie

Vezmite si pero a venujte pätnásť minút bdelej práci na tomto cvičení.[1]  Ďalej sú uvedené začiatky viet a pokúste sa ich, jednu po druhej, dokončiť. Prosím, nepremýšľajte príliš. Keď  postúpite k ďalšej vete a necítite žiaden impulz na jej dokončenie, uvedomte si svoje pocity a  prejdite na ďalšiu vetu.

Toto nie je cvičenie,  ktoré musíte vyplniť správne. Tento text je sprievodcom, ktorý vás pozýva k pozornejšiemu pohľadu na vašu prácu.

Po dokončení všetkých viet, prosím, zostaňte so svojím dychom a zotrvajte dve až tri minúty v tichosti. Ako sa cítite? Potom si znova prejdite text. Aké odpovede, témy, otázky a výroky sa vám zdajú najdôležitejšie? Čo tie odpovede vyjadrujú?

Získali ste stručný vhľad do komplexnosti vašej práce. Možno sa k tomuto cvičeniu vrátite neskôr a uvedomíte si, ako ste odpovedali s odstupom času, všimnete si zmeny vo vašom vnímaní a vykonávaní práce.

Toto cvičenie si môžete urobiť aj v skupine kolegov. Po individuálnej práci sa stretnite v dvojiciach či menších skupinkách a zdieľajte si svoje odpovede, pocity, pozorovania. Pozorne počúvajúci partner vám môže ponúknuť svoju reflexiu.

 

ZOZNAM VIET PRE UČITEĽOV

Práca je …

Učiteľ je …

Môj základný postoj, keď som v škole …

Môj základný postoj, keď som doma …

Moje pracovné prostredie …

Najsilnejšou motiváciou pre moju prácu je …

Ak by som si mohol vybrať, rád by som pracoval …

Za svoju prácu dostávam …

Pracujem, aby …

Zo všetkých činností v škole mám najradšej …

Keď sa pozriem na prácu iných učiteľov, oceňujem …

Ak by som neučil …

Keby som mal veľa peňazí, pracoval by som …

Moja najväčšia zručnosť v práci je …

Mojou hlavnou slabosťou v práci je …

Iní ma vnímajú ako učiteľa, ktorý …

Moji rodičia moju prácu …

Môj partner moju prácu …

Moju prácu najviac uznáva …

Keď som za môj výkon kritizovaný, ….

Môj sen ohľadom učiteľskej práce …

Aby som naplnil svoj sen, potrebujem …

Najväčšie stresory v mojej práci sú …

V práci som šťastný, keď …

Ideálny deň …

Najhoršia časť mojej práce je …

To, ako pracujem ovplyvňuje …

Moje prevládajúce emócie počas práce  …

Moje prevládajúce emócie po práci …

Počas prestávok …

Voľnočasové aktivity a pracovné aktivity sa líšia …

Moje najcennejšie skúsenosti v práci ….

Cítim sa v práci úplne slobodne, keď …

[1] Toto cvičenie je inšpirované pracovným listom Kai Romhardta, ktorý ho používal na seminároch Mindfulness at Work seminars.  In http://mindfulnessbell.org

 

 

Karol Herian – Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Naše školy pre učiteľov

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

 

Written by Martina Brinzíková Badidová