E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Publikácie

Plagát Voda je život – pre 1. stupeň základných škôl

Plagát Voda je život – pre 1. stupeň základných škôl

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 1. stupeň „Ponorme sa do vodných tajomstiev“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Učiteľovi napomôže pri vysvetľovaní vodného cyklu, súvislostí štyroch ročných období, význame vody pre život človeka, rastlín a živočíchov a taktiež objasňovaní príčin znečisťovania vôd. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Vodný svet pod lupou - príručka pre 2. stupeň základných škôl

Vodný svet pod lupou - príručka pre 2. stupeň základných škôl

Metodická príručka pozostáva zo štyroch kapitol, prostredníctvom ktorých sa dozviete, prečo má voda množstvo neuveriteľných vlastností a ako ovplyvňujú život v nej. Posledná kapitola je venovaná šetreniu a znečisťovaniu vody. Okrem teoretickej časti nájdete v príručke námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Immerová, B., 2012: Vodný svet pod lupou. Príručka pre 2. stupeň základných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 42 s. + 20 s. pracovné listy
Plagát Voda je život – pre 2. stupeň základných škôl

Plagát Voda je život – pre 2. stupeň základných škôl

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 2. stupeň „Vodný svet pod lupou“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje rôzne zadania a hry, ktoré sa týkajú problematiky znečisťovania vôd a námety na diskusiu so žiakmi. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Na každej kvapke záleží - príručka pre stredné školy

Na každej kvapke záleží - príručka pre stredné školy

Metodická príručka určená pre učiteľov a učiteľky stredných škôl približuje vodu ako prírodné prostredie a sprostredkúva informácie aj o jej ochrane i rozumnom využívaní, o jej prepojení na klimatickú zmenu ako aj námety, ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR
Chrenková, M., Vranovská, A., 2012: Na každej kvapke záleží. Príručka pre učiteľov stredných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, Bratislava, 48 s. + 20 s. pracovné listy
Plagát Voda je život – pre stredné školy

Plagát Voda je život – pre stredné školy

Plagát súvisí s príručkou pre stredné školy a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje námety na diskusiu so študentmi. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Svet slanísk

Svet slanísk

Príručka pozostáva zo súboru 34 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú slaniská, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky slanísk, o vzácnych slanomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane slanísk. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na slanisko ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.
Chrenková, M., Královičová, A. Svet slanísk pre mladých objaviteľov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 55 s.
Svet pieskov

Svet pieskov

Príručka pozostáva zo súboru 30 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú viate piesky, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky pieskov, o vzácnych pieskomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane viatych pieskov. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na viate piesky ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.
Chrenková, M., Královičová, A. Svet viatych pieskov pre mladých objaviteľov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 50 s.
Učenie (sa) vonku nás baví

Učenie (sa) vonku nás baví

Metodická príručka je určená pre učiteľov a verejnosť. Nájdete v nej tipy na ľahko zhotoviteľné pomôcky, kompletný výučbový program, praktické aktivity, štyri okruhy exkurzií a napokon niekoľko lokalít v rámci Bratislavského kraja, ktoré sa oplatí (so žiakmi) navštíviť nielen ako výlet, ale práve ako vhodný cieľ medzipredmetového vyučovania vonku. Veríme, že príručka bude praktickým pomocníkom a nadchne vás pre učenie (bádanie, experimentovanie, pozorovanie) vonku dospelých aj deti.
Jana Menkynová, 2019
Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/Bewusste PädagogInnen

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/Bewusste PädagogInnen

„V čom spočíva rozdiel medzi učením, ktoré funguje a ktoré zlyháva? Je to kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ktorá rozhoduje.“ Thomas Gordon Príručka (nielen) pre učiteľov prináša iný pohľad na vzťah žiak – učiteľ. Popisuje dvanásť bariér v komunikácii a obsahuje návod na empatickejší prístup v dorozumievaní sa medzi ľuďmi. Aké je tajomstvo výborného učiteľa? Aké by mali byť naše školy pre učiteľov? Koľko rôznych rolí zastáva učiteľ (psychológ, manažér, sudca, rodič, policajt, …) a ako v týchto rolách komunikovať a riešiť náročnejšie situácie? Mnohé otázky si čitateľ zodpovie pomocou praktických cvičení. Nápady na rôzne metódy výučby vhodne dopĺňajú celkový záber príručky. Vydal DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v projekte „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-A.
Karol Herian
Príručka „Svet sysľa pasienkového pre mladých objaviteľov“

Príručka „Svet sysľa pasienkového pre mladých objaviteľov“

Predstav si, že sa nachádzaš na nádhernej lúke v ktoromkoľvek malebnom kúte Slovenska. Nie sú tu vysoké hory so skalnými štítmi, okolo teba sú kopčeky pahorkatín alebo rovná krajina nížiny. Zrazu začuješ jemné, ale výrazné písknutie. Poobzeráš sa okolo seba, no nič nevidíš. Urobíš pár krokov a opäť písknutie, za ním ďalšie a ďalšie. Zastaneš, spozornieš a pri ďalšom zahvizdnutí zameriaš pozornosť kúsok od seba na drobného nehybného tvora v tráve. Chvíľku na seba nedôverčivo pozeráte, no v zlomku sekundy ten neznámy tvor urobí zopár vrtkých krokov a zmizne v tmavej chodbe pod zemou… Mal si obrovské šťastie – stretol si ohrozeného sysľa pasienkového. Sysľov je stále menej a pozorovať ich je stále vzácnejšie. Ak máš chuť dozvedieť sa (nielen) o sysľoch viac, nasleduj nás miznúcim svetom sysľa pasienkového. Príručka bola vydaná vďaka projektu „MONITORING A PODPORA POPULÁCIE SYSĽA PASIENKOVÉHO V REGIÓNE SK/CZ“, financovaného prostredníctvom programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Text a aktivity: Monika Chrenková, Romana Morávková, Denisa Lobbová, Kateřina Poledníková
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
Newsletter Form (#4)
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu