E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Publikácie

Ponorme sa do vodných tajomstiev - príručka pre 1. stupeň základných škôl

Ponorme sa do vodných tajomstiev - príručka pre 1. stupeň základných škôl

Metodická príručka je zameraná na význam vody pre život ako aj nevyhnutnú potrebu vodou šetriť a chrániť ju. Obsahuje päť tém, ktoré prihliadajú na učebné osnovy v primárnom vzdelávaní. Okrem teoretickej časti obsahuje viaceré námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom. Vydané v spolupráci s VÚVH a SAŽP v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomiaverejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Menkynová, J., 2012: Ponorme sa do vodných tajomstiev. Príručka pre 1. stupeň základných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 37 s. + 20 s. pracovné listy.
Plagát Voda je život – pre 1. stupeň základných škôl

Plagát Voda je život – pre 1. stupeň základných škôl

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 1. stupeň „Ponorme sa do vodných tajomstiev“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Učiteľovi napomôže pri vysvetľovaní vodného cyklu, súvislostí štyroch ročných období, význame vody pre život človeka, rastlín a živočíchov a taktiež objasňovaní príčin znečisťovania vôd. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Vodný svet pod lupou - príručka pre 2. stupeň základných škôl

Vodný svet pod lupou - príručka pre 2. stupeň základných škôl

Metodická príručka pozostáva zo štyroch kapitol, prostredníctvom ktorých sa dozviete, prečo má voda množstvo neuveriteľných vlastností a ako ovplyvňujú život v nej. Posledná kapitola je venovaná šetreniu a znečisťovaniu vody. Okrem teoretickej časti nájdete v príručke námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Immerová, B., 2012: Vodný svet pod lupou. Príručka pre 2. stupeň základných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 42 s. + 20 s. pracovné listy
Plagát Voda je život – pre 2. stupeň základných škôl

Plagát Voda je život – pre 2. stupeň základných škôl

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 2. stupeň „Vodný svet pod lupou“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje rôzne zadania a hry, ktoré sa týkajú problematiky znečisťovania vôd a námety na diskusiu so žiakmi. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Na každej kvapke záleží - príručka pre stredné školy

Na každej kvapke záleží - príručka pre stredné školy

Metodická príručka určená pre učiteľov a učiteľky stredných škôl približuje vodu ako prírodné prostredie a sprostredkúva informácie aj o jej ochrane i rozumnom využívaní, o jej prepojení na klimatickú zmenu ako aj námety, ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR
Chrenková, M., Vranovská, A., 2012: Na každej kvapke záleží. Príručka pre učiteľov stredných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, Bratislava, 48 s. + 20 s. pracovné listy
Plagát Voda je život – pre stredné školy

Plagát Voda je život – pre stredné školy

Plagát súvisí s príručkou pre stredné školy a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje námety na diskusiu so študentmi. Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.
Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0
Svet slanísk

Svet slanísk

Príručka pozostáva zo súboru 34 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú slaniská, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky slanísk, o vzácnych slanomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane slanísk. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na slanisko ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.
Chrenková, M., Královičová, A. Svet slanísk pre mladých objaviteľov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 55 s.
Svet pieskov

Svet pieskov

Príručka pozostáva zo súboru 30 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú viate piesky, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky pieskov, o vzácnych pieskomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane viatych pieskov. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na viate piesky ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.
Chrenková, M., Královičová, A. Svet viatych pieskov pre mladých objaviteľov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 50 s.
Učenie (sa) vonku nás baví

Učenie (sa) vonku nás baví

Metodická príručka je určená pre učiteľov a verejnosť. Nájdete v nej tipy na ľahko zhotoviteľné pomôcky, kompletný výučbový program, praktické aktivity, štyri okruhy exkurzií a napokon niekoľko lokalít v rámci Bratislavského kraja, ktoré sa oplatí (so žiakmi) navštíviť nielen ako výlet, ale práve ako vhodný cieľ medzipredmetového vyučovania vonku. Veríme, že príručka bude praktickým pomocníkom a nadchne vás pre učenie (bádanie, experimentovanie, pozorovanie) vonku dospelých aj deti.
Jana Menkynová, 2019
Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/Bewusste PädagogInnen

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/Bewusste PädagogInnen

„V čom spočíva rozdiel medzi učením, ktoré funguje a ktoré zlyháva? Je to kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ktorá rozhoduje.“ Thomas Gordon Príručka (nielen) pre učiteľov prináša iný pohľad na vzťah žiak – učiteľ. Popisuje dvanásť bariér v komunikácii a obsahuje návod na empatickejší prístup v dorozumievaní sa medzi ľuďmi. Aké je tajomstvo výborného učiteľa? Aké by mali byť naše školy pre učiteľov? Koľko rôznych rolí zastáva učiteľ (psychológ, manažér, sudca, rodič, policajt, …) a ako v týchto rolách komunikovať a riešiť náročnejšie situácie? Mnohé otázky si čitateľ zodpovie pomocou praktických cvičení. Nápady na rôzne metódy výučby vhodne dopĺňajú celkový záber príručky. Vydal DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v projekte „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-A.
Karol Herian
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu