Nižšie nájdete metodické materiály, príručky pre pedagógov, resp. publikácie a pracovné listy pre žiakov. Pokiaľ sa zaujímate o odborné publikácie v oblasti ochrany biodiverzity, nájdete ich tu.


 Prírodné poklady Bratislavského regiónu – Príručka pre učiteľov základných a stredných škôl

M. Chrenková , B. Immerová , V. Lasáková , J. Menkynová , 2017

Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Je ďalšia zo série metodických príručiek pre učiteľov, pričom opäť v nej nájdete teoretické informácie, návrhy na praktické aktivity so skupinami detí, ako aj pracovné listy, ktoré môžete priamo nakopírovať deťom. Príručka približuje 5 výnimočných území v okolí Bratislavy zaradených do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prevedie vás dobrodružnou cestou cez Devínsku Kobylu, Devínske jazero, Šúr, Vydricu a Bratislavské luhy. Veríme, že učitelia v rámci medzi predmetových vzťahov využijú naše nápady, ako vhodne doplniť prierezovú tému environmentálnej výchovy na svojej škole.


Prírodné poklady Bratislavy pre mladých objaviteľov 

M. Chrenková , B. Immerová , V. Lasáková , J. Menkynová , 2017

Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Táto obrázková publikácia predstavuje podmanivý svet prírody, ktorá obklopuje naše hlavné mesto. Budete prekvapení, koľko rozmanitých prírodných zákutí môžete v blízkosti Bratislavy nájsť. Knižka obsahuje množstvo zábavných úloh na spoznanie rastlín a živočíchov vzácnych lúk, mokradí, stojatých či tečúcich vôd a pieskovcových skál, ktoré sú domovom mnohých ohrozených druhov, chránených v celej Európskej únii v rámci siete Natura 2000. Publikácia je vhodná predovšetkým pre školákov, ale aj pre milovníkov prírody každého veku. Súčasťou publikácie je CD s materiálmi na ďalšiu distribúciu.


Lákadlá Devínskej Kobyly

Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, 2017.

Táto obrázková mapa obsahuje tipy a zaujímavosti, ktoré odporúčame navštíviť na Devínskej Kobyle.


Alpsko karpatský koridor – ekologické siete v praxi: Model alpsko – karpatskej krajiny

(nepublikované, Daphne, 2012)

V materiály nájdete postup na zhotovenie edukačnej pomôcky: interaktívneho 3D modelu alpsko – karpatskej krajiny spolu s edukačným programom, ktorého cieľom je hravou formou oboznámiť deti s problematikou úbytku biodiverzity zapríčineného rozdrobovaním biotopov a poukázať na význam budovania ekologických sietí. Model umožňuje pomerne náročnú tému jednoducho a hravo sprístupniť deťom.


Vodný svet v obrázkoch – omaľovánka

Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+.

Maľovanka je určená predškolákom a žiakom 1. stupňa základných škôl. Cieľom je priblížiť deťom hravou formou rôzne podoby vody, jej význam v prírode, v našich domácnostiach a upozorniť na jej znečisťovanie. Obrázky, básničky a úlohy sprostredkúvajú príbeh detí vody, ktoré počas roka putujú od prameňa až do mora a oboznamujú sa s vodnými obyvateľmi. Maľovanku môžu využiť pri práci s deťmi nielen pedagógovia ale aj rodičia.


Ponorme sa do vodných tajomstiev

Príručka pre 1. stupeň základných škôl.

Menkynová, J., 2012: Ponorme sa do vodných tajomstiev. Príručka pre 1. stupeň základných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 37 s. + 20 s. pracovné listy.

Vydané v spolupráci s VÚVH a SAŽP v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomiaverejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka je zameraná na význam vody pre život ako aj nevyhnutnú potrebu vodou šetriť a chrániť ju. Obsahuje päť tém, ktoré prihliadajú na učebné osnovy v primárnom vzdelávaní. Okrem teoretickej časti obsahuje viaceré námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom.Plagát Voda je život – pre 1. stupeň základných škôl

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomiaverejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 1. stupeň „Ponorme sa do vodných tajomstiev“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Učiteľovi napomôže pri vysvetľovaní vodného cyklu, súvislostí štyroch ročných období, význame vody pre život človeka, rastlín a živočíchov a taktiež objasňovaní príčin znečisťovania vôd.


Vodný svet pod lupou

Príručka pre 2. stupeň základných škôl.

Immerová, B., 2012: Vodný svet pod lupou. Príručka pre 2. stupeň základných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 42 s. + 20 s. pracovné listy

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka pozostáva zo štyroch kapitol, prostredníctvom ktorých sa dozviete, prečo má voda množstvo neuveriteľných vlastností a ako ovplyvňujú život v nej. Posledná kapitola je venovaná šetreniu a znečisťovaniu vody. Okrem teoretickej časti nájdete v príručke námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom.


Plagát Voda je život – pre 2. stupeň základných škôl

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomiaverejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre 2. stupeň „Vodný svet pod lupou“ a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje rôzne zadania a hry, ktoré sa týkajú problematiky znečisťovania vôd a námety na diskusiu so žiakmi.


Na každej kvapke záleží

Príručka pre učiteľov stredných škôl

Chrenková, M., Vranovská, A., 2012: Na každej kvapke záleží. Príručka pre učiteľov stredných škôl. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, Bratislava, 48 s. + 20 s. pracovné listy

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Metodická príručka určená pre učiteľov stedných škôl približuje vodu ako prírodné prostredie a sprostredkúva informácie aj o jej ochrane i rozumnom využívaní, o jej prepojení na klimatické zmeny ako aj námety, ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.


Plagát Voda je život – pre stredné školy

Chrenková, V., Magdová, M., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2012, plagát – formát A0

Vydané v spolupráci s VÚVH v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a MŽP SR.

Plagát priamo súvisí s príručkou pre stredné školy a slúži ako interaktívna edukačná pomôcka, ktorá dopĺňa témy rozpracované v príručke. Obsahuje námety na diskusiu so študentmi.

 


Svet slanísk

Chrenková, M., Královičová, A. Svet slanísk pre mladých objaviteľov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 55 s.

Príručka pozostáva zo súboru 34 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú slaniská, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky slanísk, o vzácnych slanomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane slanísk. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na slanisko ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.

 


Svet pieskov

Chrenková, M., Královičová, A. Svet viatych pieskov pre mladých objaviteľov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2014. 50 s.

Príručka pozostáva zo súboru 30 pracovných listov, prostredníctvom ktorých sa aktívnou formou dozviete, čo sú viate piesky, ako vznikajú, o prispôsobeniach rastlín a živočíchov na podmienky pieskov, o vzácnych pieskomilných rastlinách a živočíchoch, o ohrození a ochrane viatych pieskov. Niektoré pracovné listy sú farebné, väčšina je však čierno-biela, aby sa pracovné listy dali v prípade potreby ľahko skopírovať a využiť na prácu v skupinách alebo na individuálnu prácu. Každý pracovný list sa dá využiť aj samostatne a zároveň všetky dohromady tvoria ucelený pohľad na viate piesky ako ohrozený biotop, ktorý potrebuje našu ochranu.